ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ

ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისებს

სტრატეგია

სტრუქტურა

ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია

ბაზრის კვლევა

საინვესტიციო მემო

ბიზნეს გეგმა

ფინანსური და კომერციული საქმიანობის აუდიტი

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება

ადამიანური რესურსების მართვა

მარკეტინგი და კომუნიკაცია

ციფრული განვითარება

დაჯავშნე კონსულტაცია